Wikikids:Eindgebruikersvoorwaarden

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ben je jonger dan 16? Vraag dan een van je ouders om akkoord te gaan met deze voorwaarden.

U gaat als Eindgebruiker op individuele basis gebruikmaken van de door Stichting Wikikids geboden dienst zoals omschreven in de bijlage die behoort bij deze Eindgebruikersvoorwaarden, hierna te noemen Wikikids.nl.

Aan het gebruik van Wikikids.nl worden door Wikikids voorwaarden verbonden welke in deze eindgebruikersvoorwaarden zijn opgenomen. Eindgebruikers kunnen alleen gebruik maken van wikikids.nl als zij vooraf akkoord gaan met de Eindgebruikersvoorwaarden.

Voor de juiste werking van Wikikids.nl verstrekt Eindgebruiker Persoonsgegevens aan Wikikids. Deze overeenkomst beschrijft de voorwaarden voor het gebruik van die Persoonsgegevens.

Ten behoeve van het gebruik van Wikikids.nl gelden de volgende Eindgebruikersvoorwaarden:

1. Definities

 1. Accountinformatie: gegevens van en over Eindgebruiker die gebruikt worden om Eindgebruiker te identificeren authentiseren en mogelijk te autoriseren, zoals maar niet beperkt tot gebruikersnaam, wachtwoord.
 2. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. Betrokkene, Verwerker, Derde, Persoonsgegevens, Verwerking van Persoonsgegevens en Verwerkingsverantwoordelijke: de begrippen als gedefinieerd in artikel 1 van de AVG.
 4. Contactgegevens: gegevens waarmee het voor Wikikids mogelijk is contact op te nemen met de Eindgebruiker.
 5. Datalek: een inbreuk op de beveiliging, zoals bedoeld in artikel 13 Wbp, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstig nadelige gevolgen, dan wel ernstig nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a, lid 1, Wbp.
 6. Eindgebruiker: u; de natuurlijke persoon die gebruik maakt van Wikikids.nl.
 7. Eindgebruikersvoorwaarden: de op Eindgebruikers gerichte voorwaarden voor het gebruik van Wikikids.nl.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Wikikids en Eindgebruiker doordat de Eindgebruiker akkoord gaat met de Eindgebruikersvoorwaarden.

2. Toepasselijkheid Eindgebruikersvoorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Wikikids.nl: de online encyclopedie voor en door kinderen waarin zij op spelende wijs leren omgaan met het verwerken en creëren van online content.
 2. Voorafgaand aan het gebruik van Wikikids.nl gaat Eindgebruiker akkoord met deze voorwaarden, waarna door de aanvaarding van de Eindgebruikersvoorwaarden door Eindgebruiker een Overeenkomst tot stand komt.

3. Looptijd en beëindiging van Wikikids.nl, wijziging voorwaarden

 1. De Overeenkomst voor gebruik van Wikikids.nl wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Eindgebruiker kan te allen tijde de Overeenkomst beëindigen door zelf het account op te heffen of Wikikids te berichten het account te willen beëindigen.
 3. Wikikids kan het gebruik van Wikikids.nl opschorten op grond van de artikelen 4 en 5.
 4. Wikikids kan met inachtneming van een opzegtermijn van 12 kalendermaanden Wikikids.nl beëindigen zonder dat Wikikids ter zake van deze beëindiging enige schadevergoeding verschuldigd is. Bij de beëindiging zal Wikikids zo veel mogelijk rekening houden met de vakantieperiodes.
 5. Wikikids kan de door haar aangeboden Dienst en Eindgebruikersvoorwaarden, op ieder moment wijzigen waarbij (een) wijziging(en) niet eerder zal ingaan dan 60 dagen na bekendmaking daarvan op Wikikids.nl. Indien Eindgebruiker niet (langer) akkoord wil gaan met de wijziging(en), dan heeft de Eindgebruiker het recht om de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de voorgenomen wijzigingen van kracht worden, zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.
 6. Wikikids behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling Wikikids.nl te wijzigen.

4. Rechten en verplichtingen

 1. Wikikids levert Wikikids.nl “as is” en zal zich naar beste vermogen inspannen Wikikids.nl aan te bieden en beschikbaar te houden.
 2. Wikikids zal - voor zover nodig - handleidingen of instructies ter beschikking stellen om de Eindgebruiker gebruik te laten maken van Wikikids.nl.
 3. Wikikids zal zorg dragen voor (het laten nemen van) passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen zullen, met inachtneming van de stand van de techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau verzekeren, zulks met inachtneming van de risico’s die het verwerken van Persoonsgegevens, en de aard daarvan, meebrengen. Wikikids zal de gebruikers van haar diensten informeren over het gevoerde informatiebeveiligings- en privacy-beleid en de uitkomsten van uitgevoerde onafhankelijke toetsingen (zoals ISO-certificeringen) publiek beschikbaar stellen.
 4. Wikikids heeft een passend beleid voor de omgang met Datalekken en zal Eindgebruiker informeren in geval er zich een Datalek voordoet met betrekking tot Wikikids.nl. Wikikids zal maatregelen en vervolgstappen nemen om de gevolgen van het Datalek te beperken en om herhaling te voorkomen.
 5. Wikikids verplicht zich oneigenlijk gebruik van Wikikids.nl tegen te gaan en in het geval (vermoedelijk) oneigenlijk gebruik passende maatregelen te treffen.
 6. Eindgebruiker is verplicht om zorgvuldig en veilig om te gaan met Wikikids.nl en de identificatie-, authenticatie- en/of autorisatiegegevens die aan Eindgebruiker is verstrekt in het kader van het gebruik van Wikikids.nl.
 7. Wikikids heeft het recht nadere (gebruiks-, veiligheids- of procedure) regels en/of beperkingen op te leggen aan gebruik van en (digitale) communicatie over Wikikids.nl. Deze regels of beperkingen kunnen mede inhouden dat Eindgebruiker van bepaalde digitale communicatiemiddelen juist wel of niet gebruik zal maken, of dat de Eindgebruiker gebruik zal moeten maken van een door Wikikids aangewezen elektronische klantomgeving: de boomhut.

5. Overtreding voorwaarden en opschorten dienstverlening

 1. In geval van een (vermoedelijke) overtreding van de Eindgebruikersvoorwaarden is Wikikids gerechtigd om passende maatregelen te treffen om de overtreding te beëindigen. Hieronder valt onder meer het weigeren van toegang van Eindgebruiker tot Wikikids.nl.
 2. Wikikids heeft het recht zonder nadere aankondiging het gebruik van Wikikids.nl op te schorten indien er sprake is van een mogelijk (beveiligings-)incident, in die zin dat er sprake is van een gebeurtenis die een bedreiging vormt voor de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van Wikikids.nl.

6. Privacy en gebruik Persoonsgegevens

 1. Ten behoeve van het gebruik van Wikikids.nl, wordt er gebruik gemaakt van persoonsgegevens van Eindgebruiker waarbij Wikikids wordt aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
 2. Wikikids legt ten behoeve van Wikikids.nl de volgende categorieën Persoonsgegevens vast van en over Eindgebruiker: email adres en (fictieve) gebruikersnaam.
 3. Door akkoord te gaan met de Eindgebruikersvoorwaarden, geeft Eindgebruiker Wikikids toestemming om diens Persoonsgegevens te gebruiken voor de hierna te omschrijven doelen:
  1. Het aan Eindgebruiker toegang te verlenen of toegang verkrijgen (waaronder de identificatie, authenticatie en autorisatie) tot Wikikids.nl
  2. Het ten behoeve van Wikikids.nl regelen van de beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik, en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid van de gebruikte persoonsgegevens.
  3. Het regelen van de continuïteit en goede werking van Wikikids.nl waaronder begrepen is het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het aanbrengen van verbeteringen na geconstateerde fouten of onjuistheden en het verlenen van ondersteuning aan Eindgebruiker bij vragen over Wikikids.nl.
  4. Het beschikbaar stellen van Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wet of de wettelijke eisen die worden gesteld aan Wikikids.nl.
  5. Het communiceren met Eindgebruiker over de ontwikkeling, verstoringen, werking en gebruik door Eindgebruiker van Wikikids.nl.
 4. De Verwerking van Persoonsgegevens door Wikikids vindt nooit plaats voor commerciële reclamedoeleinden of het doen van ongevraagde aanbiedingen.
 5. Wikikids zal Eindgebruiker zo nodig informeren over de (wettelijke) bewaartermijnen die van toepassing zijn op de Persoonsgegevens van Eindgebruiker. Wikikids zal daarbij de Persoonsgegevens niet langer opslaan en gebruiken dan nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Wikikids zal de vastgelegde Persoonsgegevens van Eindgebruiker bij de beëindiging van de Overeenkomst (laten) vernietigen, tenzij de Persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, zoals in het kader van (wettelijke) verplichtingen, dan wel op verzoek van Eindgebruiker.
 7. Wikikids houdt logbestanden bij van in Wikikids.nl uitgevoerde handelingen van Eindgebruikers.
 8. Wikikids onthoudt zich van verstrekking van Persoonsgegeven aan een derde partij (anders dan leveranciers aangesloten op Wikikids), tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in opdracht van de Eindgebruiker of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een op Wikikids rustende wettelijke verplichting. In geval van een wettelijke verplichting, verifieert Wikikids voorafgaande de verstrekking de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker. Daarnaast informeert (indien wettelijk toegestaan) Wikikids de Eindgebruiker, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking.
 9. Vragen en klachten over de verwerking van Persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij webmaster@Wikikids.nl.
 10. Eindgebruiker kan voor de uitoefening van de hem toekomende rechten zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van door Wikikids verwerkte Persoonsgegevens van Eindgebruiker, de procedure volgen zoals die in lid 10 van dit artikel is beschreven.

7. Intellectueel eigendomsrecht

 1. WikiKids is een interactieve Nederlandstalige internet-encyclopedie geschreven voor en door kinderen. De leidraad voor www.wikikids.nl is dat zoveel mogelijk materiaal voor iedere leerling in het onderwijsstelsel open, vrij van rechten en gratis te gebruiken is.
 2. Tenzij anders vermeld wordt het materiaal op www.wikikids.nl beschikbaar gesteld onder de CC-BY-SA 3.0 Licentie.
 3. Als je een (eigen) bijdrage levert op deze website, door het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige (beeld)materialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten dient je er rekening mee te houden dat bovenstaande licentie van toepassing is. Voor zover nodig dien je, voordat je de bijdrage levert, daartoe toestemming te vragen aan de auteursrechthebbende(n) van het (bestaand) materiaal. Wikikids is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden. Wikikids modereert deze bijdragen niet: leden van de wikikids community controleren op het schenden van de gedragscode en goede omgangsvormen.
 4. Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) deze website is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat de getoonde pagina c.q. van www.wikikids.nl is.
 5. Indien u van mening bent, dat van bepaalde werken uw intellectueel eigendomsrecht wordt geschonden, kunt u dit melden via servicedesk@wikikids.nl.
 6. Indien u twijfelt of uw gebruik al dan niet in strijd is met deze voorwaarden, mail uw vraag dan naar webmaster@wikikids.nl

8. Aansprakelijkheid

 1. Wikikids biedt Wikikids.nl “as is” aan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden, niet beschikbaarheid of schade ontstaan door gebruik van Wikikids.
 2. Eindgebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor door de Eindgebruiker ingevoerde gegevens en geplaatste content. Wikikids aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
 3. Aansprakelijkheid van Wikikids is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waar Wikikids in het desbetreffende geval aanspraak op kan maken bij haar aansprakelijkheidsverzekeraar.

9. Klachtenregeling

 1. Klachten over het gebruik en functioneren van Wikikids.nl dienen binnen redelijke termijn te worden gemeld aan de Servicedesk van Wikikids via webmaster@Wikikids.nl
 2. Wikikids zal klachten over de werking of het gebruik van Wikikids.nl onderzoeken en indien nodig daarop actie ondernemen.

10. Overige bepalingen

 1. Partijen verbinden zich in te spannen om eventuele geschillen in der minne te schikken.
 2. Op het gebruik van Wikikids.nl en de Eindgebruikersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Versie 1.0 (1 november 2017)

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Wikikids:Eindgebruikersvoorwaarden&oldid=595846"